WYNIKI KONKURSU !!!

REGULAMIN

I KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Pomóż mi kiedy pada. Pociesz mnie.”
objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega

ORGANIZATOR


Organizatorem I Konkursu Plastycznego pt. „Pomóż mi kiedy pada. Pociesz mnie.” jest Fundacja Effatha Nowe Otwarcie, ul. M. Kopernika 25/3, 39-400 Tarnobrzeg oraz DOM SZTUKI Karolina Bednarska.

CELE KONKURSU

 1. Podnoszenie świadomości na temat problematyki zdrowia psychicznego.
 2. Promocja i ochrona zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego dzieci
  i młodzieży.
 3. Propagowanie idei, postaw i inicjatyw służących aktywizowaniu dzieci i młodzieży na rzecz pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz zapobieganiu stygmatyzacji
  i dyskryminacji tych osób.
 4. Wspomaganie w rozwoju ważnych umiejętności społecznych: asertywności, wyrażania emocji i własnych potrzeb, umiejętności mediacji i negocjacji.
 5. Zwrócenie uwagi na potrzebę akceptacji i zrozumienia chorób i zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży.
 6. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji poprzez różne formy plastyczne.
 7. Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.
 8. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
 9. Odkrywanie i promowanie dziecięcych talentów.
 10. Budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz wiary we własne siły.

TEMAT KONKURSU

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę nawiązującą do hasła „Pomóż mi kiedy pada. Pociesz mnie.” W tegorocznej I edycji konkursu poruszamy temat depresji. Zachęcamy dzieci i młodzież do głębszej refleksji na temat problemów cierpienia osób w kryzysie psychicznym w ich otoczeniu. Uczestnicy konkursu mogą wyrazić uczucia i emocje towarzyszące osobom w depresji, a także nawiązać do możliwości udzielenia im pomocy oraz wsparcia. Dostrzeżenie drugiej osoby, która być może obok mnie potrzebuje pomocy, zainteresowania swoimi problemami, czy po prostu wspólnie spędzonego czasu może zapobiec zaburzeniom z kręgu depresji. Praca konkursowa może także stać się oknem duszy uczestnika na jego własne troski i stanowić pomost do szukania profesjonalnej pomocy. Sam proces twórczy dziecka często angażuje osoby dorosłe do wspólnej aktywności i stworzenia bezpiecznej przestrzeni dialogu międzypokoleniowego – w jego wyniku młoda osoba być może stanie się mniej samotna w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ją pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat. Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 2. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne (np. od rodzica)
 3. Konkurs obejmuje następujące grupy wiekowe:
  A:7–9lat
  B:10–12lat
  C:13–15lat
  D:16–19lat
 4. Konkurs ma charakter indywidualny – prace grupowe nie będą ocenianie
 5. Szkoły mogą zgłosić maksymalnie 10 prac w każdej z kategorii.
 6. Każdy uczestnik może zaprezentowad 1 pracę.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 8. Wymiary pracy: format A3
 9. Technika wykonania: prace płaskie można wykonać wykorzystując techniki tradycyjne: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa, kolaż. Techniki można mieszać i łączyć ze sobą. Zakazane są techniki wykorzystujące materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, bibuła, plastelina, i elementy roślinne).
 10. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 11. Prace nie mogą być rolowane lub składane.
 12. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną (pismem drukowanym) kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1.) wraz ze zgodą i oświadczeniem.
 13. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 14. Regulamin i wzór Karty Zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej: https://feno.org.pl/
 15. Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu:
  Fundacja Effatha Nowe Otwarcie, ul. M. Kopernika 25/3, 39-400 Tarnobrzeg z dopiskiem I Konkurs Plastyczny
 16. Termin nadsyłania prac do 21 kwietnia 2023 r. Decyduje data dotarcia przesyłki, a nie data stempla pocztowego.
 17. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

PRAWA AUTORSKIE

1. W związku z otrzymaniem nagrody w konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich:
a) autorskie prawa majątkowe do Utworu na następujących polach eksploatacji: Fundacja Effatha Nowe Otwarcie, ul. M. Kopernika 25/3, 39-400 Tarnobrzeg, REGON: 389567283 NIP: 8672252930, e-mail: kontakt@feno.org.pl, tel: +48 518-603-193, https://feno.org.pl
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie dowolną techniką;
-publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mied dostęp do Utworu w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym;
– wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej;
– przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w dowolnym standardzie,
systemie i formacie;
– utrwalanie i zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym nośniku informacji w dowolnej liczbie
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, oraz techniką cyfrową w tym m. in. CD – Romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne;
– udostępnienie oryginału i egzemplarzy, na których Utwór utrwalono;
– wprowadzenie zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu do obrotu;
– dokonywania przeróbek, opracowao Utworu, jego skrótów oraz tłumaczeń.
b) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
c) własność egzemplarza utworu.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Nabywca może wykorzystywać Utwór na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania z przedmiotu umowy przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy, na osoby trzecie.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
 2. Powołane przez organizatora jury dokona wyboru najlepszych prac i przyzna nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania honorariów.
 4. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 22 maja 2023 r. na stronie internetowej Fundacji Effatha Nowe Otwarcie: https://feno.org.pl/
 5. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Nie zwracamy prac uczestnikom konkursu.
 6. Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej planowane jest w czerwcu 2023 r.
 7. Dodatkowych informacji udziela: koordynator konkursu: Karolina Bednarska DOM SZTUKI, tel. 665 745 020.