Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Effatha Nowe Otwarcie, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Marka Gronkowskiego, zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym Repertorium A nr 2290/2021 sporządzonym przez notariusza Monikę Tęczę – Wąsik w dniu 5 lipca 2021 roku.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest Tarnobrzeg.
 3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§3.

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć szkoły, ośrodki, biura, oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych podmiotów prawa.

§5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§6.

 1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację.
 2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7.

Celem Fundacji jest:

 1. Udzielanie kompleksowej pomocy dla osób chorych psychicznie i ich rodzin, osób z zaburzeniami psychicznymi i dotkniętych uzależnieniami oraz wszystkich osób potrzebujących wsparcia psychicznego.
 2. Propagowanie idei, postaw i inicjatyw służących aktywizowaniu społeczeństwa na rzecz pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz zapobieganiu stygmatyzacji i dyskryminacji tych osób oraz ich rodzin i opiekunów.
 3. Pomoc osobom wskazanym w pkt 1 w przezwyciężaniu barier psychologicznych, ekonomicznych, społecznych oraz prawnych.
 4. Promocja i ochrona zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego oraz profilaktyki uzależnień.
 5. Promocja zatrudnienia poprzez włączanie osób wskazanych w pkt 1 w proces aktywizacji zawodowej w celu zapewnienia im jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym.
 6. Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki zatrudniania i rehabilitacji oraz poprawy warunków pracy osób wskazanych w pkt 1.
 7. Inicjowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie integracji oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez włączanie tych osób w projekty artystyczne, kulturalne i edukacyjne.
 8. Pomoc organizacyjna i rzeczowa osobom wskazanym w pkt 1 w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie warunków do integracji z otoczeniem.
 9. Działalność na rzecz rehabilitacji i leczenia osób doświadczonych chorobami psychicznymi i/lub uzależnieniem.
 10. Działalność na rzecz akceptacji i zrozumienia chorób i zaburzeń psychicznych oraz uzależnień jako jednostek chorobowych.
 11. Popularyzacja wiedzy i podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat problematyki zdrowia psychicznego.
 12. Działalność na rzecz opieki, leczenia i pielęgnacji w miejscu zamieszkania osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 14. Przeciwdziałanie i organizowanie leczenia zaburzeń i chorób somatycznych.
 15. Prewencja i organizowanie leczenia chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy.
 16. Świadczenie kompleksowej pomocy dla osób dotkniętych wykluczeniem przez pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2.
 17. Organizowanie działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, rekreacyjno-sportowej i szkoleniowej.

§8.

Fundacja realizuje swoje cele w ramach prowadzenia działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej pożytku publicznego poprzez:

 1. Organizowanie grup terapeutycznych oraz samopomocowych grup wsparcia dla rodzin i osób chorujących psychicznie, osób z zaburzeniami psychicznymi i dotkniętych uzależnieniami.
 2. Prowadzenie programów aktywizacji zawodowej w celu przystosowania osób wskazanych w pkt 1 do pracy zawodowej w warunkach chronionych i na otwartym rynku pracy.
 3. Organizowanie kursów dokształcających oraz innych form edukacji w celu podnoszenia wiedzy o zaburzeniach psychicznych i uzależnieniach oraz sposobach radzenia sobie z problemem choroby.
 4. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych, oraz innych działań z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej.
 5. Organizowanie masowych imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, krajoznawczo-turystycznych i innych, mających na celu integrację i reintegrację osób wskazanych w pkt 1 w społeczeństwie.
 6. Prowadzenie różnorodnych działań organizujących czas wolny osób wskazanych w pkt 1.
 7. Prowadzenie edukacji diabetologicznej.
 8. Promowanie prozdrowotnego stylu życia wśród osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi.
 9. Organizowanie i wspieranie procesu leczenia osób dotkniętych zaburzeniami i chorobami somatycznymi.
 10. Opracowywanie, wdrażanie i realizowanie programów terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych.
 11. Organizowanie imprez i kampanii społecznych promujących zdrowie psychiczne, zdrowe środowisko rodzinne i zdrowy tryb życia wśród szerokiego grona odbiorców poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym, sportowym.
 12. Tworzenie i prowadzenie placówek profilaktycznych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i niepublicznych placówek służby zdrowia, w szczególności świetlic, klubów, poradni, ośrodków i punktów konsultacyjnych.
 13. Promocję i organizację wolontariatu.
 14. Udział w spotkaniach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 15. Współpracę ze służbą zdrowia, ośrodkami prowadzącymi działalność rehabilitacyjną i samopomocową w celu rozwoju różnych form pomocy, tj. oddziałów dziennych, mieszkań chronionych, klubów aktywności, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków wsparcia społecznego, ośrodków rehabilitacji zawodowej – warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych, itp.
 16. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, władzami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
 17. Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej obszaru zdrowia psychicznego i celów statutowych Fundacji poprzez działalność promocyjną, organizacyjną, publicystyczną, szkoleniową i doradczą.
 18. inne działania służące realizacji celów statutowych.

§9.

 1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilno-prawne, jak i współpracować z wszelkimi podmiotami (osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) na dopuszczalnych przez prawo podstawach.
 2. Fundacja może zatrudniać osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji i Fundatora.
 3. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, w tym poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego.
 4. Fundacja do realizacji celów statutowych może przystępować do porozumień, klastrów, partnerstw, federacji oraz innych form zrzeszania organizacji pozarządowych i innych osób prawnych.
 5. Fundacja do realizacji celów statutowych może korzystać ze świadczeń spełnianych przez wolontariuszy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§11.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
 2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,
 3. dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych,
 4. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 5. dochodów z darów, zbiórek, i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację i/lub przy udziale innych osób,
 6. odsetek i depozytów bankowych,
 7. dochodów z odpłatnej działalności statutowej.

§12.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
 3. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§13.

 1. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 2. Przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 3. W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej – co dopuszcza niniejszy statut – działalność gospodarcza będzie jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej, której celem nadrzędnym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 4. W przypadku prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego równolegle z działalnością gospodarczą zakres tych działalności nie może się pokrywać.
 5. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych Fundacji.
 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§14.

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oaz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,
 4. kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

ZARZĄD FUNDACJI

§15.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych przez Fundatora na 5-letnią kadencję.
 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, składa się on z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w jego skład oprócz Prezesa Zarządu, wchodzi Wiceprezes Zarządu.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. odwołania przez Fundatora.
 7.  Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przez Fundatora, także przed upływem kadencji.
 8. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niego praw obywatelskich, wszelkie jego kompetencje przechodzą z mocy statutu na Zarząd.
 9. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok ubiegły w terminach określonych odrębnymi przepisami.
 10. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji i planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. podejmowanie decyzji o powoływaniu oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji oraz połączeniu lub likwidacji Fundacji,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  6. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji.
 11. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniających trwałość majątku Fundacji.
 12. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach lub drogą obiegową przy wykorzystaniu środków elektronicznych, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 13. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 15. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu.
 16. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 17. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 18. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.

§16.

 1. Fundacja może powołać Radę Fundacji.
 2. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, składającym się z dwóch do pięciu członków i jest wybierana przez Fundatorów na 5-letnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. W przypadku, jeśli Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, powołanie Rady nie jest wymagane. W takiej sytuacji, decyzję o powołaniu Rady Fundacji podejmują Fundatorzy.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  2. śmierci członka Rady,
  3. pozbawienia praw publicznych,
  4. całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do czynności prawnych,
  5. odwołania przez Fundatorów.
 5. Do zadań Rady Fundacji należą w szczególności:
  1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji,
  2. opiniowanie rocznego planu działania i planów finansowych Fundacji opracowanych przez Zarząd,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
 6. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 8. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach lub drogą obiegową przy wykorzystaniu środków elektronicznych, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 9. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. O posiedzeniu muszą być zawiadomieni wszyscy członkowie Rady.
 10. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 11. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady.

Rozdział V

SPOSÓB REPREZENTACJI

§17.

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, również w sprawach majątkowych, uprawniony jest samodzielnie Prezes
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, również w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie i w porozumieniu, z tym, że jednym z nich winien być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

§18.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały z inicjatywy własnej lub Fundatora.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 3. Zmiana statutu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

Rozdział VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§19.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
 5. Fundator podczas likwidacji Fundacji, ma prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.

Rozdział VIII

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§20.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. Połączenie z inną Fundacją wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o fundacjach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.